Izjava o digitalnoj pristupačnosti Gradske knjižnice Zadar 

Gradska knjižnica Zadar obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Gradske knjižnice Zadar na adresi www.gkzd.hr. 

Status usklađenosti
Mrežna lokacija Gradske knjižnice Zadar djelimično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nakon testiranja pristupačnosti www.gkzd.hr u sustav je unesen velik dio traženih izmjena čime je ispunjen dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Preostale iznimke navedene su u nastavku. 

Nepristupačni sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer je naknadna implementacija takvog zahtjeva izuzetno opsežna te, osim izrade novih funkcionalnosti, zahtijeva i redizajn stranica. 
Struktura informacijskog sustava, kompleksnost stranica i podstranica, načini pretraživanja, unos materijala i kretanje pojedinim stranicama otežano je korisnicima koji koriste čitače ekrana. 

Podizanje razine pristupačnosti
Gradska knjižnica Zadar će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja informacijskog sustava Edutorij u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji sustava Gradska knjižnica Zadar implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 18. lipnja 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti provedeno pomoću servisa „Ace it – Accessibility Evaluator” (ace.useit.se) s rezultatom „availability index” od 87%. Testiranja su izvršena na operativnim sustavima MS Win10, MacOs Catalina, internetskim preglednicima Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i mobilnom uređaju: iPhone6S. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Gradske knjižnice Zadar korisnici mogu uputiti u radno vrijeme Knjižnice (od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati). Knjižnicu je moguće kontaktirati:
    • e-poštom: [email protected]
    • telefonom: +385 23 301103
    • poštom: Gradska knjižnica Zadar, S. Radića 11b, 23000 Zadar. 
Gradska knjižnica Zadar dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: [email protected].

11. lipnja 2022.